יצירת קשר עם הבריכה

מכרז 02/2022 – לתכנון והקמת מבנה מגורים "שקד" בשיטה טרומית מתועשת מבטון

קרית החינוך גבעת ושינגטון

מכרז פומבי מס' 02/2022 – לתכנון והקמת מבנה מגורים "שקד" בשיטה טרומית מתועשת

1.    קרית החינוך גבעת ושינגטון (להלן: "המזמינה") מעוניינת לקבל הצעות לתכנון והקמת מבנה מגורים "שקד" בשיטה טרומית מתועשת, (להלן: "העבודות" או "הפרויקט") בהתאם לתנאים המפורטים במכרז ונספחיו.

2.    סיור קבלנים שאינו חובה יתקיים ביום ב' ה- 16/05/2022 בשעה 10:30. מקום המפגש יהיה בחדר הישיבות במבנה המינהלה של קרית החינוך גבעת ושינגטון.

3.    את מסמכי המכרז ניתן לשאול במשרדי ההנהלה של קרית החינוך גבעת ושינגטון, בשעות העבודה (משעה 08:30 ועד השעה 16:00).

4.    המציע הזוכה מתחייב לספק למזמינה את העבודות המפורטות בתכנית הרעיונית, במסמכי המכרז ובהזמנות העבודה שיימסרו לו בהתאם לחוזה שייחתם עמו, במשך לוחות הזמנים לביצוע כפי שיוגדרו להלן.

5.    המציע הזוכה יעסיק מתכננים כגון: אדריכל, קונסטרוקטור, יועץ חשמל, יועץ אינסטלציה, יועץ בטיחות, יועץ נגישות, יועץ קרינה, יועץ מיזוג אויר וכל יועץ אחר שיידרש, עבור תכנון מבנה בטיחותי ע"פ כל התקנים וע"פ דרישת הרשויות, עד לקבלת אישור איכלוס למבנה.

6.    התכנון והעבודות יכללו קבלת כל האישורים מהרשויות המוסמכות (כולל היתר לשלב ב') וכל אישור אחר הנדרש על פי כל דין, ביצוע ההכנות הדרושות וההסדרים הזמניים הדרושים, אספקת כוח האדם, החומרים, הכלים, הציוד, המכונות.

7.    את המעטפות עם מסמכי ההצעות יש להניח, ידנית בלבד (אין לשלוח בדואר), בתיבת המכרז שבמשרדי קרית החינוך גבעת ושינגטון, וזאת לכל המאוחר עד ליום ג' ה- 31/05/2022 בשעה 14:00.

8.    למען הסר ספק יובהר כי, הזמנת העבודות בהתאם למכרז זה ולחוזה המצורף לו תיעשה לפי שיקול דעתה הבלעדי של המזמינה . למציעים, לרבות לזוכה במכרז, לא יהיו טענות לגבי היקף הזמנת העבודות, אף אם לא תוזמן עבודה כלל. בכל מקרה, מובהר כי הכמויות המפורטות בכתב הכמויות הן על בסיס הערכה בלבד ואין לראות בהן כמחייבת את המזמינה – והתשלום לזוכה במכרז יהיה על פי -.תמורה פאושלית.

לתכנית מבנה שקד לחצו כאן

למכרז 02.2022 – בניה טרומית מתועשת לחצו כאן

לפרוטוקול סיור קבלנים לבניית מבנה טרומי-שקד לחצו כאן

לממ"מ למתחם המבנים החיבילים לחצו כאן

למסמך הבהרה מס' 1 לחצו כאן

 בכבוד רב,                                                             

יקי סעדה – מנכ"ל

קרית החינוך גבעת ושינגטון