יצירת קשר עם הבריכה

מכרז 03/2022 – בנית מרחבים מוגנים – קריית החינוך גבעת וושינגטון

קרית החינוך גבעת ושינגטון

מכרז פומבי מספר 03/2022

  1. קרית החינוך גבעת ושינגטון (להלן: "מזמינת העבודה") מזמינה מקבלנים הצעות מחירים לביצוע עבודות להקמת מרחבים מוגנים(להלן: "המבנים"). העבודה כוללת: בניית 2 מרחבים מוגנים בשטח (נטו) 10 מ"ר, בניית 10 מרחבים מוגנים בשטח (נטו) 20 מ"ר ובניית 2 מרחבים מוגנים בשטח (נטו) 40 מ"ר. סה"כ 14 מרחבים מוגנים (להלן: "העבודות"), במקרקעין הידועים כגוש 958 חלקה 33 בקרית החינוך גבעת ושינגטון, בית-רבן (להלן: "האתר"), והכל על פי המפרט הבינמשרדי (נספח ג'1) והתוכניות (נספח ג'2) ועל פי כל התנאים המפורטים במסמכי המכרז.
  2. את מסמכי המכרז ניתן לשאול במשרדי ההנהלה של קרית החינוך גבעת ושינגטון, בשעות העבודה (משעה 08:30 ועד השעה 16:00), תמורת סכום של 1,000₪ (כולל מע"מ), שלא יוחזרו, לכל מעטפה.
  3. ביצוע העבודות בפועל מותנה בקבלת אישור התקציב לכך. עיכוב בתחילת ביצוע העבודות ו/או ביטול העבודות (כולן או חלקן), אף לאחר החתימה על חוזה ההתקשרות עם הזוכה במכרז, בשל אי-קבלת התקציב ו/או אי-אישור התקציב, לא יהוו עילה לתביעה כלשהי מצד הזוכה במכרז.
  4. סיור קבלנים שאינו חובה יתקיים ביום ד' ה-01/06/2022 בשעה 12:00. מקום המפגש יהיה בחדר הישיבות במבנה המינהלה של קרית החינוך גבעת ושינגטון.
  5. את המעטפות עם מסמכי ההצעות יש להניח, ידנית בלבד (אין לשלוח בדואר), בתיבת המכרז שבמשרדי קרית החינוך גבעת ושינגטון, וזאת לכל המאוחר עד ליום  ג' ה- 21/06/2022 בשעה 12:00.
  6. מבלי לגרוע מכל תנאי המכרז, מובהר כי אין מזמינת העבודה מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא, והכל על פי שיקול דעתה  הבלעדי.
  7. לשאלות ו/או הבהרות: 03-5365970 | Office@ofek-eng.co.il.

      למכרז 03/2022 – בנית מרחבים מוגנים – לחצו כאן

      לפרוטוקול סיור קבלנים לבניית מרחבים מוגנים 01.06.2022 – לחצו כאן

      W-MMM-10m2

      W-MMM-20m2-A

      W-MMM-40m2

בכבוד רב,

קרית החינוך גבעת ושינגטון