יצירת קשר

נהלי רישום

תקופת הרישום מתפרשת על פני החודשים טבת – תמוז (ינואר – יולי). בזמן זה אפשר לפנות למשרדי הרישום במכללה לבקשת ערכת הרשמה ולזימון פגישת יעוץ. את הפנייה ניתן לעשות טלפונית למספר: 08-8511572 או בפקס: 08-8511504. ניתן לפנות גם דרך האתר.

מענה טלפוני וימי קבלה:

ימים א – ה בין השעות 08:30 – 17:00

(ימי קבלה יש לתאם מראש).

המסמכים שיש לצרף לערכת הרישום

 1. טופס רישום – יש להקפיד למלא בו את כל הפרטים בכתב יד קריא. לחץ כאן להורדת הטופס.
 2. אישורים על השכלה – זכאות לתעודת בגרות או אישור על סיום מכינה.
 3. אישור רפואי בחתימת רופא ובחתימת המועמד. על המועמד לחתום עליו בנוכחות בעל תפקיד במכללה.
 4. טופס ביקור אצל רופא אינו נחשב לטופס רשמי. לחץ כאן להורדת הטופס.
 5. שתי תמונות פספורט (יש לרשום את השם המלא ואת מספר תעודת הזהות על גבי התמונה).
 6. תעודת שחרור מצה"ל או אישור על השירות הלאומי, או אישור פטור מצה"ל.
 7. למסלול החינוך הגופני – בדיקה ארגומטרית (בדיקת מאמץ).
 8. צילום תעודת הזהות.

דמי הרשמה בסך 400 ש"ח (אפשר לשלם במזומן, צ'ק או בכרטיס אשראי).

יש להציג מסמכים מקוריים או עם חותמת "נאמן למקור". לאחר שיגיעו המסמכים למדור רישום ודמי

הרישום ישולמו, יקבל המועמד מכתב אשר מודיע על מצב ההרשמה שלו.

לתשומת הלב: קבלת מעמד של "סטודנט מן המניין" תיעשה רק לאחר שהמועמד התקבל ללימודים והסדיר את תשלומי שכר הלימוד בגזברות.

לפני משלוח המעטפה יש לוודא שהמעטפה כוללת את כל המסמכים הנדרשים. בכל תכתובת הקשורה לרישום למכללה יש לציין: מספר תעודת זהות, שם פרטי, שם משפחה, כתובת מדויקת (כולל מיקוד) ומספר טלפון. על כל שינוי שחל בפרטים האישיים יש להודיע מיד למדור רישום. מעטפה אשר לא תכלול את כל הטפסים והמסמכים הנדרשים, או תכלול טפסים שלא מולאו כהלכה, תוחזר לשולח ותהליך הרישום יתעכב.

גובה דמי הרישום נקבע בהתאם להנחיית משרד החינוך.

תשלום דמי הרישום בסך 400 ₪ נעשה באמצעות צ'ק, במזומן או בכרטיס אשראי. יש לצרף את דמי הרישום למעטפת הרישום.

דמי הרישום אינם נכללים בשכר הלימוד והם יפים להצגת המועמדות פעם אחת בלבד (תוקפם פג בתום תקופת הרשמה אחת).

דמי הרישום נגבים בעבור הטיפול בבקשות הרישום והם אינם מוחזרים, גם אם המועמד לא התקבל ללימודים או לא מימש את זכותו ללמוד.

לתשומת הלב: מעטפת רישום אשר לא תכלול דמי רישום או קבלה על תשלום דמי הרישום – לא תטופל!

ביטול הרישום

 1. מועמד המבקש לבטל את הרשמתו – יודיע על כך בכתב למדור רישום באמצעות פקס או בשליחת מכתב בדואר רשום.
 2. המועד הקובע לחישוב החזר /חיוב כספי לסטודנט המבטל את הרשמתו יהיה תאריך קבלת הודעתו בכתב.
 3. ביטול הרשמה עד שבועיים (14 יום) לפני תחילת שנת הלימודים בפועל יזכה את הנרשם בהחזר מלוא המקדמה ומלוא שכר הלימוד, אם שולם.
 4. ביטול הרשמה שבועיים (14 יום) לפני פתיחת שנת הלימודים בפועל ועד יום פתיחת שנת הלימודים תזכה
 5. את הנרשם בהחזר מלוא שכר הלימוד ובקיזוז מחצית המקדמה ששולמה.
 6. ביטול ההרשמה מיום פתיחת הלימודים ואילך תחייב את הנרשם במלוא המקדמה, בהתאם להנחיית משרד החינוך.
 7. החזר שכר הלימוד ייעשה תוך 30 יום מהמועד הקבוע בצירוף הפרשי הצמדה.

נוהל הפסקת לימודים

הפסקת לימודים ביוזמת המכללה היא בסמכותו ובאחריותו של ראש המכללה. לימודיו של סטודנט יופסקו במקרים הבאים:

 1. הפסקת לימודים של לומד בגלל אי עמידה בתנאי הקבלה המיוחדים שאושרו לו לזמן מוגבל, בהתאם להוראות האגף להכשרת עובדי הוראה, או בהתאם לאישור מיוחד של מנהל האגף להכשרת עובדי הוראה ובהתאם להתחייבות של הלומד המצויה בתיקו האישי.
 2. הפסקת לימודים של לומד בסוף עונת לימודים (סמסטר) או בסוף שנת הלימודים, בגלל אי עמידתו בהצלחה בדרישות הלימודיות, ו/או אי הצלחתו בהתנסות בהוראה.
 3. הפסקת לימודים של הלומד בכל שלב משלבי לימודיו בגלל אי עמידתו בחובות התקנון של המוסד, או משום התנהגות שאינה הולמת מועמד להוראה.

הודעה בכתב על הפסקת הלימודים תימסר ללומד שלא עמד בחובות ובדרישות הנ"ל.

הפסקת לימודים על ידי הסטודנט – סטודנט שהחליט להפסיק את לימודיו, יודיע על כך בכתב לראש המסלול, למדריך הפדגוגי ולמנהל הסטודנטים. רק לאחר הסדרת "טופס טיולים" במשרד הרישום ייערך הסדר כספי עם הנהלת החשבונות בהתאם להנחיות משרד החינוך.