לפרטים 1-800-280-281

תואר ראשון ושני יראת 08-8511572 לומדי המשך והסבה מלי 08-8511513

תקצירי קורסים

הפסי' של הלמידה בגיל הרך

הקורס מיועד לסטודנטים של הגיל הרך.הוא עוסק במושגי היסוד של תהליך הלמידה של תינוקות וילדים קטנים כמו "הביטואציה",תקופה קריטית לעומת תקופה רגישה ועוד.פרקים מרכזיים בקורס הם הלמידה על סמך צפייה וחיקוי,התפתחות הזיכרון וההתפתחות של הקוגניציה החברתית.בנוסףהנושא של החיבור בין משחק לבין הלמידה.

תכניות לימודים בגן

במסגרת הקורס, לצד הכרות ראשונית, עם מושגי יסוד בתכנון לימודים, בחינוך הרגיל ובחינוך המיוחד, נסקרים חמשת האשכולות המרכיבים את תכנית הליבה, על היעדים, המטרות, ואסטרטגיות הוראה הנכללות בהם. בהמשך, מתוודע הלומד לאופן בו הופכים את תכנית הליבה, לתכנית עבודה, במסגרתה יוצרת הגננת צירופים אפשריים של תכני תכנית הליבה, בדרך אינטגרטיבית ובין תחומית, המשלבת למידה ומשחק, יצירתיות ודמיון, תוך הקפדה על התאמה לשלב ההתפתחותי- רגשי חברתי קוגניטיבי של כל ילדה וילד, התייחסות לסגנון הלמידה של הילדים ולשימור חדוות השהיה בגן.

סדנה דידקטית

הסדנה מבקשת לזמן דיון בין הלמידה התיאורטית במכללה, לבין ההתנסות במסגרת החינוכית בשדה. במסגרת הסדנה, מוצגות השקפות עולם חינוכיות שונות תוך עמידה על משמעותן המעשית להוראה. נבחנת ההשקפה החינוכית האישית של הסטודנט ומקורותיה. נדונות בסוגיות מקצועיות מגוונות העולות מן השטח תוך התנסות בניתוח אירועים שונים מחיי הגן .כמו כן, מפתח המפגש את היכולת, לנסח מטרות המכוונות לעשייה החינוכית, ואת יכולת ההתבוננות, ההקשבה והשיח עם ילדים בגן. השיעור מתנהל כסדנה ומבקש להוות מודל לתהליך חינוכי המקביל לתהליכים שיוצרות הסטודנטיות בגן עם הילדים.

משוררים גדולים לילדים קטנים

הקורס "משוררים גדולים לילדים קטנים" יוקדש לעיון בכתיבתם של היוצרים "כפולי הפנים" – המשוררים והסופרים שייעדו עצמם לכתוב עבור שני קהלים שונים: מבוגרים וילדים. הקורס יתמקד בספרות לילדים מתוך מגמה להציג את איכויותיה ומגמותיה, כאשר ברקע האחורי יעמדו הטקסטים שנכתבו למבוגרים ויאירו את הייחודיות שבתופעת הכתיבה הכפולה. דרך יצירותיהם של ביאליק, שלונסקי, גולדברג, אלתרמן, עמיחי, זך ואחרים ננסה לעקוב אחר הילד שבמבוגר והמבוגר שבילד.

פיתוח מיומנויות חברתיות בגיל הגן

בחלקו הראשון של הקורס נבחנים שלבי ההתפתחות החברתית של ילדים, הגורמים השונים הממלאים תפקיד בהתפתחות החברתית של הילדים, בכלל זה, הגורמים העלולים לעמוד בדרכה של התפתחות חברתית תקינה. בחלקו השני של הקורס, נבחנים התהליכים שבאמצעותם מפתחים ומשכללים כישורים חברתיים בגיל הגן, תוך התייחסות לאפיונים של ילדים עם התנהגות מאתגרת במערכת החינוך, נדונה הקניית מיומנויות חברתיות לילדים מתקשים, וכן האופנים בהם קידום המיומנויות החברתיות משתלב בתכנית החינוכית השוטפת בגן הילדים.

ילד גן משפחה- סמינריון

הקורס עוסק במערכת היחסים המורכבת ילד-גן-משפחה באמצעות דיון בממצאי מחקרים מובילים בתחום תוך התייחסות הן להקשר התרבותי-סוציולוגי והן להשתמעויות המעשיות של ממצאים אלה לעבודת הגננת. כמו כן, מתקיימת הכרות עם מודלים שונים של שיתוף פעולה/ מעורבות הורים, תוך דיון בסוגיות ודילמות מן השטח. בהמשך מוקדים השיעורים להקניה ולתרגול מעשי של מושגי יסוד תאורטיים (שאלת מחקר, הליך, שיטה) שלבים בעריכת מחקר וכן לעקרונות העומדים ביסודה של כתיבה מחקרית-אקדמית.

התפתחות חברתית –רגשית בגיל הגן

הקורס בוחן תיאוריות מרכזיות בתחום ההתפתחות הרגשית והחברתית של תינוקות, פעוטות וילדי גן. התיאוריות והמחקרים הנלמדים עוסקים בהתפתחות תקינה ונבחנים בהקשר סוציו תרבותי. בנוסף נלמדים הגורמים השונים המשפיעים ברמה זו או אחרת על מהלך ההתפתחות הרגשית והחברתית של הילד. וכן נבחנות ההשתמעויות מעשיות של תהליכי ההתפתחות הרגשית והחברתית לעבודת הגן, תוך דיון בסוגיות מהשטח.

משחק , למידה והתפתחות

חלקו הראשון של הקורס, בוחן הגדרות שונות למושג המשחק דן בסוגי משחק שונים, תוך עמידה על ההבדלים ביניהם, וכן מציג תיאוריות ומחקרים שונים, העוסקים בתרומת המשחק, להתפתחותו של הילד. בנוסף נדונים בקורס מאפיינים ודפוסים של משחק, תוך התייחסות למרכיבים כמו : מגדר, גיל, תרבות ומיצב חברתי כלכלי. חלקו השני של הקורס, עומד על בחינת אופני היישום של התיאוריות השונות, בעבודה החינוכית בגן הילדים, תוך התייחסות לסדר היום בגן, לתכנית החינוכית המתקיימת בו, למקומה של תפיסת העולם של הגננת, ולעיצובה של הסביבה החינוכית, בכל הנוגע למרכיב המשחק בחיי היום יום של הגן.

דרכי הוראת הסיפור

הקורס מציג מגוון של מחקרים אשר בחנו את תרומתה של הקראת סיפורים להתפתחות השפה ולהרחבת עולם המושגים של הילדים, תוך התייחסות להשלכות המעשיות של מחקרים אלה על דרכי הוראת הסיפור בגן הילדים, הכרות מעמיקה הן עם יוצרים מובילים ועם יצירותיהם והן עם סוגות שונות בספרות הילדים תוך בחינת תרומתה הייחודית של כל סוגה להתפתחותם של ילדי הגן בתחום השפתי, החברתי והרגשי. בנוסף מפגיש הקורס את הסטודנט עם העקרונות העומדים ביסודה של בחירה מושכלת, תואמת התפתחות, של ספרות הילדים המוצבת על מדף הספרים בגן. ובוחן מגוון אסטרטגיות המלוות את הוראת הסיפור בגן הילדים, תוך עמידה על הדמיון והשוני ביניהן.

קורס הגננת כמנהיגה

1. הכרת מודלים של מנהיגות בזיקה לתפקיד הגננת
2. הכרת מרכיבי תפקיד הגננת כמנהיגה כמובילה שינוי
3. הכרת עקרונות עבודה ופעולות כמעצבי גננת כמנהיגה.

קורס התנסות מעשית

1. הסטודנטים ירחיבו ויעצימו את משמעות המושגים והעקרונות שנרכשו בשנה א', תוך הרחבה, צמיחה והעמקה של סכמת חשיבה שכבר נוצרה בתודעתו של המתכשר להוראה.
2. הסטודנט יצבור בשנה זו ידע פדגוגי ודידקטי נוסף, כך שיגדל המרחב שעליו ניתן להבנות מערכת מושגית ועקרונית של מורה פרופסיונאלי ומנהיגות חינוכית.
3. התרחבות הציר היישומי, תוך התרחבות תחומי ההתנסות בגן הילדים ובמעונות היום.

קורס מעגל השנה

השבת וחגי ישראל רוויים תכנים רוחניים וערכיים ולוח השנה העברי הם מקור לבניית עולם פנימי עשיר של חוויות ובסיס להתפתחות האמונה, לקיום מצוות ולתפיסת עולם דתית ולאומית. חוויות השבת ומועדי ישראל נקלטים על- ידי הלומד בגיל הרך בשלושה רבדים: ברובד הרגשי – דרך החוויה הדתית והמשפחתית, ברובד המעשי- דרך קיום המצוות, וברובד ההכרתי- דרך הלמידה וההבהרה של טעמי המצוות. הוראת מעגל השנה כתחום למידה בעל מסרים דתיים- ערכיים מחד גיסא , והנרכש בדרך חוויה והתנסות מאידך גיסא ,מחייבת ידיעה של מבנה הדעת , הכרת עקרונות וגישות שונות להוראת היהדות בגיל הרך.

ציורי ילדים

קורס זה מכשיר את הסטודנטים להתמודד עצמאית עם ניתוח ופענוח ציורי ילדים, לאור התיאוריות שיילמדו בקורס ומאפשר חשיפה למחקרים שונים בהתייחסות לנושאים מגוונים בציורי ילדים.

מחוננות, מצויינות ויצירתיות

הקורס יחשוף את הסטודנט להבחנה בין מצויינות בחינוך לבין מצויינות כאורח חיים, יכיר תיאוריות ומחקרים בנושא המחוננות. יעמוד על הייחודיות של המורה האידיאלי למחוננים. בקורס יוצגו רעיונות ותיאוריות לפיתוח מצויינות.

טיפוח אקלים מיטבי בגן ובביה"ס (מתווה הבסיס)

הקורס יכשיר את הסטודנט להבנת הסטנדרטים לתרבות ולאקלים מיטבי בגן ובכתה, ייחשף לתפיסת עולם חינוכית, שפה משותפת, אסטרטגיה וכלים לצוות הגן והכתה, ליצירה ולניהול אקלים מיטבי ולהטמעתו. יתייחס לתוכנית לימודים המבוססת על תהליכים התפתחותיים של ילדים ותלמידים וילמד לתת מענה לצרכים רגשיים-חברתיים ולביסוס ערכים.

הכשרה מעשית

במהלך השנה הסטודנטיות תפתחנה את יכולתן להגיע לרמה גבוהה של גיבוש חומר תיאורטי מקיף ויישומו בפריסת תוכנית ההוראה. הן תשמשנה גננות מקצועיות בכיתת האימון, תוך התנהלות והעצמת מעמדן כעמיתים לצוות ההוראה וכאחראיות על הערכת התלמידים. בשנה"ל הנוכחית הסטודנטיות נמצאות בהכשרה מעשית במרכזים מדעיים כדי להיחשף לתחום הטבע, המדע והטכנולוגיה.

תפיסות חינוכיות ויישומן בהוראה – סמינריון

העמקת הידע בדבר מבנה עבודה סמינריונית ודרישותיה, הכרת תפיסות חינוכיות שונות, הבנת הקשר בין התפיסות החינוכיות לבין הדרכים ליישומן בעשייה החינוכית ,פיתוח חשיבה ביקורתית הקשורה בקריאת מאמרים, הכרת עקרונות הכתיבה המדעית על פי כללי ה- APA, פיתוח מיומנויות לכתיבה אקדמית.

המעבר מהגן לביה"ס

הקורס יתמקד בנקודות המעבר העיקריות במהלך שש השנים הראשונות, בתגובות נורמטיביות למעבר ותפקידי הגננת וההורים המסיעים לתהליך ההסתגלות במעברים. כמו כן, בקורס נתייחס בהרחבה למעבר מהגן לבית הספר. נסקור תכניות ייחודיות למעבר ונדון כיצד יכולים המחנכים לסייע לילד להסתגל למעבר בצורה טובה.

תפיסות חינוכיות וישומן בהוראה

הסמינריון כולל התנסות בתכנון מחקר, ביצועו וכתיבתו בהתאם לכללי הכתיבה המקובלים במדעי החברה. נושא העבודה הסמינריונית ייסוב על גישות חינוכיות ייחודיות ויישומם בעשייה היום יומית בגן ובבית הספר.

תורת ההוראה והחינוך בגן

הקורס יתמקד בהכרת מסגרות חינוכיות בגיל הרך, גישות חינוכיות הקיימות בגני הילדים ובהכרת הגן מההיבט הפדגוגי- התפתחותי. בקורס ילמדו תכנון פעילות תואמת התפתחות, תכנון פדגוגי, בניית סדר יום בגן, עקרונות לתצפית בגן הילדים ודרכי עבודה מקובלות בגן הילדים.

הוראת המדע בגיל הרך

מטרת הקורס להכשיר צוות חינוכי מוכשר ומיומן על-מנת לאפשר מפגשים חיוביים ובונים של הילד עם הטבע. לצד היכרות עם תכניות הלימודים להוראת טבע, מדע וטכנולוגיה. הסטודנט ירכוש מושגי יסוד ועקרונות המאפיינים את תחומי דעת המדעיים כפי שהם באים לידי ביטוי בהוראת הטבע בבית הספר היסודי ובגן הילדים.

שילוב בעלי חיים בהוראה

הקורס יפגיש את הסטודנטים עם העולם המופלא של דרכי טיפול הנעזרות בבעלי חיים, בקרב התלמידים בעלי הצרכים מיוחדים. ידונו בו ההיבטים התיאורטיים, החינוכיים והטיפוליים של הקשר בין בני האדם לבעלי החיים. מטרת השיעור להכיר ולהבין את התרומה הייחודית של המגע והמפגש עם בעלי החיים, לתחום החינוכי והטיפולי ולתהליכים הרגשיים המתרחשים במפגש בין המטפל למטופל באמצעות בעלי החיים. הסטודנטים ירכשו מיומנויות בתחום החינוכי בהן יוכלו להיעזר כמורים בכיתה. השעורים ילוו בהתנסות חווייתית עם בעלי חיים.

שילוב אומנויות והוראה יצירתית בגיל הרך

הקורס יפגיש את הסטודנטים עם מגוון אמנויות על מנת לקדם ולהעשיר את העבודה עם הילדים. קורס זה יכשיר את הסטודנטים לשילוב אמנויות, כגון מוזיקה, ציור, גרפיקה בעבודה עם ילדים מעוכבי התפתחות, בהקניית שפה, בפיתוח כושר הדיבור, בתפיסת המספר והכמות וכדומה. הקורס יחשוף בפני הסטודנטים את הערך המוסף שיש בעבודה בשילוב אמנויות בכיתה, ואת השפעתה של זו על קידומם של התלמידים.

תהליכים קוגניטיביים בגיל הרך

הבנת המורכבות של התהליכים הקוגניטיביים והתפתחותם. תפיסת הילד כישות המתגבשת מאינטראקציה בין גורמים תורשתיים וסביבתיים. לימוד תיאוריות עדכניות, ובדיקת זיקתן לחיי הילד בגיל הרך.

ילדים במעגלי סיכון

ילדים או נערים בסיכון בגיל שלוש עד גיל שמונה עשרה הנם ילדים הנמצאים במצב הפוגע או העלול לפגוע ביכולתם להשתלב באורח תקין בבית הספר ובקהילה, לממש את הפוטנציאל האישי והזכות הבסיסית לחיות חיים של איכות. תווית "אוכלוסייה בסיכון" מיועדת לזיהוי מוקדם ככל האפשר של הגורמים לסיכון וטיפול בהם באופן מערכתי.

התפתחות שפה ודיבור תקינים

השפה היא אחת מאבני היסוד של החיים בחברה האנושית, לכן נודעת חשיבות לאופן התפתחותה בקרב ילדים. לאור זאת, הקורס יעסוק במבנה השפה ויסודותיה. נכיר תיאוריות בהתפתחות שפת הילדים ושלבי רכישתה, וכן את חשיבותה של הסביבה התקשורתית והשפעתה על שפת הילד. בנוסף, נלמד על ההתפתחות הפרגמאטית בשפת הילדים, תוך שימת דגש על עקרונות לטיפוח השפה המדוברת. נכיר גם דרכים להערכת השפה ולהעשרה שפתית.

מוסיקה כהעצמה

תרומת המוסיקה להתפתחותם של תלמידים אינה מוטלת בספק. הרעיון בקורס הוא לשחרר את הגננות ואת העוסקות עם ילד מהתלות בריתמיקאית "מקצועית". ולהדריך את שאינם מומחים במוסיקה כיצד לנצל את ה"משאבים" הטבעיים שקיימים בהם ובתלמידיהם ולשכלל אותם. מחקרים מעידים על תרומתה הרבה של המוסיקה בפיתוח כישורים חברתיים, קוגניטיביים ורגשיים. הקורס מעניק ארגז כלים לפיתוח מיומנויות יסוד מוסיקליים כגון: האזנה, יצירה, ותנועה בקורלציה למרכיבי המוסיקה. ומפגיש את הסטודנט עם רפרטואר מתאים של יצירות.