לפרטים 1-800-280-281
תואר ראשון ושני יראת 08-8511572 לומדי המשך והסבה מלי 08-8511513

פרשת חיי שרה

 

 

1אפרת בוכריס תמונה לאתר

השתדלותו הרבה של אברהם אבינו בקניית מערת המכפלה טעונה ביאור. מה ראה אברהם במקום הזה שכל כך השתדל בקנייתו. משונה עוד יותר העובדה שהתורה פירטה באריכות את המשא והמתן שבין אברהם לבין בני חת ועפרון.במדרש רבה פרשה נח סימן ט נאמר:

אמר ר' אלעזר- כמה דיות משתפכות וכמה קולמוסין משתברין כדי לכתוב בני חת, עשרה פעמים כנגד עשרת הדברות. לומר לך כל מי שהוא מברר מקחו של צדיק, כאילו קיים עשרת הדברות.

דברי המדרש מוסיפים תמיהה – מה הקשר שבין עשרת הדברות לבין מיקחו של הצדיק במערת המכפלה.
המלבי"ם בפירושו לתורה לפרשתנו טוען כי אחד הערכים הגדולים שחידד אברהם אבינו בלב האנושות הוא יסוד השארות הנפש לאחר המוות. בעולם הזה הגוף הינו לבוש גשמי והוא מתכלה במוות – אולם עיקרו של האדם הוא הנפש שנשארת לעד. המיתה אינה אלא אילוזיה בתפישתנו אנו- וכפי שאדם ישן עתיד להתעורר כך תשוב נפש המת לחיותה.

לפי המדרש בפרקי דר' אליעזר פרק ה', אברהם אבינו ראה יסוד זה  דוקא במערת המכפלה:

…כשנגלו עליו המלאכים היה סבור שהם אורחי הארץ ורץ לקראתם ורצה לעשות להם סעודה גדולה… ורץ להביא בן בקר וברח מלפניו בן הבקר ונכנס למערת המכפלה ונכנס אברהם אחריו ומצא שם אדם הראשון וחוה שוכבים על המטות וישנים ונרות דולקות עליהן וריח טוב עליהם כריח ניחוח לפיכך חמד המערה לאחוזת קבר. אמ' לבני יבוס לקנות מהם את מערת המכפלה במכר טוב בזהב ובכתב לאחוזת קבר עולם.

מערת המכפלה מסמלת לאברהם אבינו את המשך חיותו של האדם לאחר המוות וכן את הקשר הנצחי שנקשר עם בת הזוג.
קניין אשה יכול להיעשות בשלושה דרכים אולם העיקרי שבניהם נעשה ע"י ממון. ומעניין כי עיקר זה נלמד ע"י חז"ל דוקא מקניית הקבר במערת המכפלה.

אפשר שקניין ע"י ממון נבחר להיות המרכזי בסידור הקידושין  משום ששורשיו במערת המכפלה המסמלת את יסוד  הישארות הנפש. ולא רק זאת אלא שמתוך יסוד זה נובע גם הקשר הנפשי  התמידי בחיבור שבין בני זוג.  ואולי אף בשל כך נסמכה פרשת שידוכי יצחק לרבקה, לקניית מערת המכפלה.
גם עשרת הדברות מהוות מעין ספר כתובה בחיבור שבין כנסת ישראל לקב"ה – המדומה כחיבור שבין איש לאישה. אין ספק שהקשר בין הקב"ה לישראל הוא קשר רוחני נצחי ועל כן קשור למערת המכפלה המסמלת את הישארות הנפש וחיבור עדי עד.
על כן כלשון המדרש חמד אברהם אבינו לקבור את שרה אשתו דוקא במערת המכפלה.
תצרף זה של ערכים המרמז לקשר הקניין הרוחני והנצחי שבין איש לאשתו ובין כנסת ישראל לקב"ה אין יפה לו אלא בקניין מערת המכפלה.

קניינה של מערת המכפלה חשוב כל כך עד כי התורה פירטה אותו באריכות והמדרש דימהו לעשרת הדברות.

 

 

1. תחילת מסכת קידושין.
2. בקהילות מסוימות יש מנהג לקרא בשבועות- חג מתן תורה פיוט הנקרא "כתובה".

בברכה ,

ד"ר אפרת בוכריס
עוזרת נשיא המכללה וראש החוג לחינוך