לפרטים 1-800-280-281

תואר ראשון ושני יראת 08-8511572 לומדי המשך והסבה מלי 08-8511513

מכרזים

מכרז 03/2022 – בנית מרחבים מוגנים – קריית החינוך גבעת וושינגטון

קרית החינוך גבעת ושינגטון

מכרז פומבי מספר 03/2022

  1. קרית החינוך גבעת ושינגטון (להלן: "מזמינת העבודה") מזמינה מקבלנים הצעות מחירים לביצוע עבודות להקמת מרחבים מוגנים(להלן: "המבנים"). העבודה כוללת: בניית 2 מרחבים מוגנים בשטח (נטו) 10 מ"ר, בניית 10 מרחבים מוגנים בשטח (נטו) 20 מ"ר ובניית 2 מרחבים מוגנים בשטח (נטו) 40 מ"ר. סה"כ 14 מרחבים מוגנים (להלן: "העבודות"), במקרקעין הידועים כגוש 958 חלקה 33 בקרית החינוך גבעת ושינגטון, בית-רבן (להלן: "האתר"), והכל על פי המפרט הבינמשרדי (נספח ג'1) והתוכניות (נספח ג'2) ועל פי כל התנאים המפורטים במסמכי המכרז.
  2. את מסמכי המכרז ניתן לשאול במשרדי ההנהלה של קרית החינוך גבעת ושינגטון, בשעות העבודה (משעה 08:30 ועד השעה 16:00), תמורת סכום של 1,000₪ (כולל מע"מ), שלא יוחזרו, לכל מעטפה.
  3. ביצוע העבודות בפועל מותנה בקבלת אישור התקציב לכך. עיכוב בתחילת ביצוע העבודות ו/או ביטול העבודות (כולן או חלקן), אף לאחר החתימה על חוזה ההתקשרות עם הזוכה במכרז, בשל אי-קבלת התקציב ו/או אי-אישור התקציב, לא יהוו עילה לתביעה כלשהי מצד הזוכה במכרז.
  4. סיור קבלנים שאינו חובה יתקיים ביום ד' ה-01/06/2022 בשעה 12:00. מקום המפגש יהיה בחדר הישיבות במבנה המינהלה של קרית החינוך גבעת ושינגטון.
  5. את המעטפות עם מסמכי ההצעות יש להניח, ידנית בלבד (אין לשלוח בדואר), בתיבת המכרז שבמשרדי קרית החינוך גבעת ושינגטון, וזאת לכל המאוחר עד ליום  ג' ה- 21/06/2022 בשעה 12:00.
  6. מבלי לגרוע מכל תנאי המכרז, מובהר כי אין מזמינת העבודה מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא, והכל על פי שיקול דעתה  הבלעדי.
  7. לשאלות ו/או הבהרות: 03-5365970 | Office@ofek-eng.co.il.

      למכרז 03/2022 – בנית מרחבים מוגנים – לחצו כאן

      לפרוטוקול סיור קבלנים לבניית מרחבים מוגנים 01.06.2022 – לחצו כאן

      W-MMM-10m2

      W-MMM-20m2-A

      W-MMM-40m2

 

בכבוד רב,

קרית החינוך גבעת ושינגטון

 

מכרז 02/2022 – לתכנון והקמת מבנה מגורים "שקד" בשיטה טרומית מתועשת מבטון

קרית החינוך גבעת ושינגטון

מכרז פומבי מס' 02/2022 – לתכנון והקמת מבנה מגורים "שקד" בשיטה טרומית מתועשת

1.    קרית החינוך גבעת ושינגטון (להלן: "המזמינה") מעוניינת לקבל הצעות לתכנון והקמת מבנה מגורים "שקד" בשיטה טרומית מתועשת, (להלן: "העבודות" או "הפרויקט") בהתאם לתנאים המפורטים במכרז ונספחיו.

2.    סיור קבלנים שאינו חובה יתקיים ביום ב' ה- 16/05/2022 בשעה 10:30. מקום המפגש יהיה בחדר הישיבות במבנה המינהלה של קרית החינוך גבעת ושינגטון.

3.    את מסמכי המכרז ניתן לשאול במשרדי ההנהלה של קרית החינוך גבעת ושינגטון, בשעות העבודה (משעה 08:30 ועד השעה 16:00).

4.    המציע הזוכה מתחייב לספק למזמינה את העבודות המפורטות בתכנית הרעיונית, במסמכי המכרז ובהזמנות העבודה שיימסרו לו בהתאם לחוזה שייחתם עמו, במשך לוחות הזמנים לביצוע כפי שיוגדרו להלן.

5.    המציע הזוכה יעסיק מתכננים כגון: אדריכל, קונסטרוקטור, יועץ חשמל, יועץ אינסטלציה, יועץ בטיחות, יועץ נגישות, יועץ קרינה, יועץ מיזוג אויר וכל יועץ אחר שיידרש, עבור תכנון מבנה בטיחותי ע"פ כל התקנים וע"פ דרישת הרשויות, עד לקבלת אישור איכלוס למבנה.

6.    התכנון והעבודות יכללו קבלת כל האישורים מהרשויות המוסמכות (כולל היתר לשלב ב') וכל אישור אחר הנדרש על פי כל דין, ביצוע ההכנות הדרושות וההסדרים הזמניים הדרושים, אספקת כוח האדם, החומרים, הכלים, הציוד, המכונות.

7.    את המעטפות עם מסמכי ההצעות יש להניח, ידנית בלבד (אין לשלוח בדואר), בתיבת המכרז שבמשרדי קרית החינוך גבעת ושינגטון, וזאת לכל המאוחר עד ליום ג' ה- 31/05/2022 בשעה 14:00.

8.    למען הסר ספק יובהר כי, הזמנת העבודות בהתאם למכרז זה ולחוזה המצורף לו תיעשה לפי שיקול דעתה הבלעדי של המזמינה . למציעים, לרבות לזוכה במכרז, לא יהיו טענות לגבי היקף הזמנת העבודות, אף אם לא תוזמן עבודה כלל. בכל מקרה, מובהר כי הכמויות המפורטות בכתב הכמויות הן על בסיס הערכה בלבד ואין לראות בהן כמחייבת את המזמינה – והתשלום לזוכה במכרז יהיה על פי -.תמורה פאושלית.

לתכנית מבנה שקד לחצו כאן

למכרז 02.2022 – בניה טרומית מתועשת לחצו כאן

לפרוטוקול סיור קבלנים לבניית מבנה טרומי-שקד לחצו כאן

לממ"מ למתחם המבנים החיבילים לחצו כאן

למסמך הבהרה מס' 1 לחצו כאן

 בכבוד רב,                                                             

יקי סעדה – מנכ"ל

קרית החינוך גבעת ושינגטון

מכרז מספר 01/2022 לבניית מבנה מעונות סטודנטים

קרית החינוך גבעת ושינגטון (להלן: "מזמינת העבודה") מזמינה מקבלנים הצעות מחירים לביצוע עבודות להקמת מבנה מעונות לסטודנטים (להלן: "המבנה"), אשר יכלול 24 דירות במבנה בן 4 קומות, בשטח בנייה של כ- 2,300 מ"ר שייבנו ברמת גמרים, עבודות פיתוח בשטח של כ- 1,100 מ"ר, לרבות עבודות הריסה ופינוי של 7 מבנים יבילים הקיימים כיום במתחם (להלן: "העבודות"), במקרקעין הידועים כגוש 958 חלקה 33 בקרית החינוך גבעת ושינגטון, בית-רבן (להלן: "האתר"), והכל על פי המפרטים הטכניים המיוחדים (נספח ג'2), כתבי הכמויות לעבודות הפיתוח (נספח ג'3) והתוכניות (נספח ג'4) ועל פי כל התנאים המפורטים במסמכי המכרז.

את מסמכי המכרז ניתן לשאול במשרדי ההנהלה של קרית החינוך גבעת ושינגטון, בשעות העבודה (משעה 08:30 ועד השעה 16:00), תמורת סכום של 2,500 ₪ (כולל מע"מ), שלא יוחזרו בכל מקרה.

מכרז עבודות הבניה הינו פאושלי.
עבודות הפיתוח הינן למדידה.

לחוברת המכרז לחצו כאן

לתכנית קומה טיפוסית לחצו כאן

לתכנית קומת קרקע לחצו כאן

לכתב כמויות-עבודות פיתוח-מעונות סטודנטים גבעת ושינגטון לחצו כאן

פרוטוקול סיור קבלנים לבניית מעונות סטודנטים גבעת ושינגטון 10.03.2022

מסמך הבהרות מס' 1

מסמך הבהרות מס' 2

מעונות סטודנטים מכרז ללא מחירים

ביצוע העבודות בפועל מותנה בקבלת אישור התקציב לכך. עיכוב בתחילת ביצוע העבודות ו/או ביטול העבודות (כולן או חלקן), אף לאחר החתימה על חוזה ההתקשרות עם הזוכה במכרז, בשל אי-קבלת התקציב ו/או אי-אישור התקציב, לא יהוו עילה לתביעה כלשהי מצד הזוכה במכרז.

סיור קבלנים שאינו חובה יתקיים ביום ה' ה-10/03/2022 בשעה 14:00. מקום המפגש יהיה בחדר הישיבות במבנה המינהלה של קרית החינוך גבעת ושינגטון.

את המעטפות עם מסמכי ההצעות יש להניח, ידנית בלבד (אין לשלוח בדואר), בתיבת המכרז שבמשרדי קרית החינוך גבעת ושינגטון, וזאת לכל המאוחר עד ליום ד' ה- 27/04/2022 בשעה 12:00.

מבלי לגרוע מכל תנאי המכרז, מובהר כי אין מזמינת העבודה מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא, והכל על פי שיקול דעתה  הבלעדי.

לפרטים נוספים ניתן לפנות למשרדי חברת הפיקוח אופק הנדסה בטלפון 03-5365970.

בכבוד רב,יקי סעדה – מנכ"לקרית החינוך גבעת ושינגטון