לפרטים 1-800-280-281

תואר ראשון ושני יראת 08-8511572 לומדי המשך והסבה מלי 08-8511513

מכרזים

מכרז מספר 01/2021 לבניית מבנה החוג להוראת הנגינה בקבוצות

קרית החינוך גבעת ושינגטון (להלן: "קרית החינוך") מזמינה בזאת קבלת הצעות לביצוע עבודות בניית מבנה החוג להוראת הנגינה בקבוצות בקריית החינוך גבעת וושינגטון, הכול על פי התנאים המפורטים במסמכי המכרז.

את חוברת המכרז ניתן לרכוש במשרדי הנהלת קרית החינוך גבעת ושינגטון, בשעות העבודה הרגילות תמורת תשלום בסך 2,500 ש"ח, שלא יוחזרו בכל מקרה.

ניתן לעיין להלן בחוברת המכרז, ללא תשלום, קודם לרכישתה במשרדי קרית החינוך.

ישיבת הבהרות וסיור קבלנים אינם חובה וייערכו אי"ה ביום שני ה-25/01/2021 בשעה 11:00, בחדר הישיבות שבמבנה המנהלה (כניסה בשער כניסה ראשי גבעת ושינגטון, פניה ראשונה שמאלה ו-פניה ימינה בכיכר העפרונות ולחפש חניה. מבנה המינהלה הינו המבנה השני בצד ימין).

לחוברת המכרז לחצו כאן

שאלות הבהרה יש לשלוח עד לתאריך 04/02/2021 בשעה 12:00 למייל: Office@ofek-eng.co.il.

מענה לשאלות הבהרה עד לתאריך:  09/02/2021.

את ההצעות יש להפקיד, במעטפות סגורות, נושאות ציון מספר מכרז 01/2021, במסירה אישית (לא לשלוח בדואר) בתיבת המכרזים שבמשרדי קרית החינוך, עד ליום חמישי ה- 22/02/2021, עד לשעה 12:00.

הצעה שתוגש לאחר המועד הנ"ל תפסל ולא תובא לדיון.

קרית החינוך אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

מובהר בזאת כי השימוש בלשון "הצעה" בגוף הפרסום, אינו בא להכשיר את מסמכי המכרז שיוגשו ע"י המשתתף לכדי הצעה ע"פ דיני המכרזים.

לפרטים נוספים ניתן לפנות למשרדי חברת הפיקוח אופק הנדסה בטלפון 03-5365970.

בכבוד רב,
יקי סעדה – מנכ"ל
קרית החינוך גבעת ושינגטון