לפרטים 1-800-280-281

תואר ראשון ושני יראת 08-8511572 לומדי המשך והסבה מלי 08-8511513

Uncategorized

מכרז 02/2022 – לתכנון והקמת מבנה מגורים "שקד" בשיטה טרומית מתועשת מבטון

קרית החינוך גבעת ושינגטון

מכרז פומבי מס' 02/2022 – לתכנון והקמת מבנה מגורים "שקד" בשיטה טרומית מתועשת

1.    קרית החינוך גבעת ושינגטון (להלן: "המזמינה") מעוניינת לקבל הצעות לתכנון והקמת מבנה מגורים "שקד" בשיטה טרומית מתועשת, (להלן: "העבודות" או "הפרויקט") בהתאם לתנאים המפורטים במכרז ונספחיו.

2.    סיור קבלנים שאינו חובה יתקיים ביום ב' ה- 16/05/2022 בשעה 10:30. מקום המפגש יהיה בחדר הישיבות במבנה המינהלה של קרית החינוך גבעת ושינגטון.

3.    את מסמכי המכרז ניתן לשאול במשרדי ההנהלה של קרית החינוך גבעת ושינגטון, בשעות העבודה (משעה 08:30 ועד השעה 16:00).

4.    המציע הזוכה מתחייב לספק למזמינה את העבודות המפורטות בתכנית הרעיונית, במסמכי המכרז ובהזמנות העבודה שיימסרו לו בהתאם לחוזה שייחתם עמו, במשך לוחות הזמנים לביצוע כפי שיוגדרו להלן.

5.    המציע הזוכה יעסיק מתכננים כגון: אדריכל, קונסטרוקטור, יועץ חשמל, יועץ אינסטלציה, יועץ בטיחות, יועץ נגישות, יועץ קרינה, יועץ מיזוג אויר וכל יועץ אחר שיידרש, עבור תכנון מבנה בטיחותי ע"פ כל התקנים וע"פ דרישת הרשויות, עד לקבלת אישור איכלוס למבנה.

6.    התכנון והעבודות יכללו קבלת כל האישורים מהרשויות המוסמכות (כולל היתר לשלב ב') וכל אישור אחר הנדרש על פי כל דין, ביצוע ההכנות הדרושות וההסדרים הזמניים הדרושים, אספקת כוח האדם, החומרים, הכלים, הציוד, המכונות.

7.    את המעטפות עם מסמכי ההצעות יש להניח, ידנית בלבד (אין לשלוח בדואר), בתיבת המכרז שבמשרדי קרית החינוך גבעת ושינגטון, וזאת לכל המאוחר עד ליום ג' ה- 31/05/2022 בשעה 14:00.

8.    למען הסר ספק יובהר כי, הזמנת העבודות בהתאם למכרז זה ולחוזה המצורף לו תיעשה לפי שיקול דעתה הבלעדי של המזמינה . למציעים, לרבות לזוכה במכרז, לא יהיו טענות לגבי היקף הזמנת העבודות, אף אם לא תוזמן עבודה כלל. בכל מקרה, מובהר כי הכמויות המפורטות בכתב הכמויות הן על בסיס הערכה בלבד ואין לראות בהן כמחייבת את המזמינה – והתשלום לזוכה במכרז יהיה על פי -.תמורה פאושלית.

לתכנית מבנה שקד לחצו כאן

למכרז 02.2022 – בניה טרומית מתועשת לחצו כאן

לפרוטוקול סיור קבלנים לבניית מבנה טרומי-שקד לחצו כאן

לממ"מ למתחם המבנים החיבילים לחצו כאן

 בכבוד רב,                                                             

יקי סעדה – מנכ"ל

קרית החינוך גבעת ושינגטון

דרושים מדריכים ל"הדי למידה בכיף"

דרושים

אירועי הפתיחה של שנת הלימודים האקדמית תשפ"ב

לציבור הסטודנטים והמרצים

 הנכם מוזמנים לאירועי הפתיחה של שנת הלימודים תשפ"ב:

ביום ראשון, ד מרחשוון 10/10/21 בשעות 12.45-13.30

הפנינג פתיחה בהיכל התרבות עם הזמר המוזיקאי טל קרביץ

משעה 14.00 המשך לימודים על פי המערכת.

ביום שני, ה מרחשוון 11/10/21 בשעות  12.30-13.30 

כיבוד ומוזיקה "בראש טוב" ברחבת המכללה

משעה 14.00 המשך לימודים על פי המערכת.

                     בואו בשמחה

גילה פינקלשטיין                 אגודת הסטודנטים

דיקאנית קשרי חוץ             שקד כהן – קפלן, יו"ר

                                        יוסף הולשטיין

                                        שיר בן חיים

                                        בר טוויל

ביום שלישי הקרוב יתקיים יום עיון של החוג לתנ"ך בנושא: "ספר תהילים בראי הדורות". לפרטים, לחצו:

לוח אירועי ספורט

ללוח אירועי ספורט לשנת התשע"ו לחצו כאן

אירועי חודש כסלו

ביום ראשון, כ"ב כסלו תשע"ה, 14/12/14 בשעה 17.00 יתקיים אי"ה בהיכל התרבות, ערב גיבוש לסטודנטים בשנתון א'.

ביום רביעי, כ"ה כסלו תשע"ה, א' חנוכה 17/12/14 , נקיים אי"ה בהיכל התרבות במכללה, שני אירועים העוסקים בגבורה יהודית ואחדות עם ישראל.

לפרטים נוספים לחצו כאן

מבחן בקיאות ביהדות

לפרטים לחצו כאן

 

 

דרושה סטודנטית לילד

בשנת הלימודים הקרובה תשע"ד דרושה סטודנטית לעבודה בגדרה במסגרת תכנית ביתית עם ילד בן 7. פרטים נוספים בלוח דרושים.